Chính sách
CHÍNH SÁCH TÍCH ĐIỂM VÀ SỬ DỤNG ĐIỂM TÍCH LŨY CỦA KHÁCH HÀNG HERADG

I. Nguyên tắc mở và sử dụng tài khoản DG - Membership:

- Khách hàng được cấp Tài khoản DG - Membership ngay khi phát sinh giao dịch đầu tiên tại hệ thống HeraDG hoặc đăng ký tài khoản thành viên trên website: https://heradg.vn

- Mỗi KH chỉ có 01 tài khoản tương ứng với 01 số điện thoại trên hệ thống.

- KH cần cung cấp chính xác các thông tin trên hệ thống bao gồm: Họ tên, số điện thoại (chính chủ), ngày/tháng/năm sinh trong tài khoản để được sử dụng quyền lợi theo Chính sách chăm sóc KHTT( khách hàng thân thiết). KH tự chịu trách nhiệm với tính xác thực của thông tin do mình cung cấp.

II. Điểm tích lũy

1. Định nghĩa điểm tích lũy DG point:

Điểm được tích lũy dựa trên giá trị hóa đơn mua sắm của khách hàng tại hệ thống HeraDG. DG point không quy đổi ra tiền mặt và không được chuyển, cho, tặng cho bất kỳ người nào khác. KH có thể dùng DG pointđể thanh toán quy đổi khi mua sắm hàng hóa tại hệ thống HeraDG"

2. Phân loại DG point:

Có 3 loại DG point:

+ DG pointkhả dụng: Là số DG point KH có thể sử dụng để thanh toán mua hàng tại Hệ thống HeraDG và phù hợp với quy định của từng chương trình.

+ DG pointchờ: Là số DG point đã tích lũy nhưng chưa đến thời gian được sử dụng theo quy chế của từng chương trình khuyến mại.

+ DG point chưa nhận: là DG point tích lũy của đơn hàng mua sắm trực tuyến (online) chưa hoàn thành giao hàng.

Giá trị quy đổi: 1 DG point = 1VNĐ"

3. Nguyên tắc tích lũy DG point:

Tất cả các KH đều sẽ được tham gia tích lũy DG point với mức tích lũy là 1% giá trị thanh toán cuối cùng của hóa đơn thanh toán bằng DG point, tiền mặt hoặc chuyển khoản theo chính sách chăm sóc KHTT hoặc theo các chương trình ưu đãi tại từng thời kỳ."

4. Cơ chế tích và tiêu DG point:

- Khách hàng mua sắm tại hệ thống HeraDG sẽ được bắt đầu tích điểm.

- Khách hàng đang là thẻ thành viên sẽ được tiêu điểm ngay khi bắt đầu phát sinh điểm tích lũy.

- Khách hàng chưa có thẻ thành viên khi tích lũy đủ 30.000 điểm trở lên trong 12 tháng sẽ bắt đầu được tiêu DG point.

- Khi giao dịch mua sắm trực tuyến: KH đăng nhập Tài khoản Hệ thống HeraDG để được tích và tiêu DG point.

- Phạm vi tích, tiêu DG point: Hệ thống cửa hàng, đại lý nhượng quyền của Hệ thống HeraDG trên toàn quốc, website

- Thời hạn sử dụng DG point: 12 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch cuối cùng trên Tài khoản Hệ thống HeraDG

- Chỉ có DG point khả dụng mới được sử dụng để thanh toán quy đổi khi mua sắm hàng hóa.

- Tại bước thanh toán, KH tùy ý sử dụng giá trị DG point (nhỏ hơn hoặc bằng số DG point khả dụng) cho từng lần thanh toán."

5. Lưu ý:

- Với đơn hàng sử dụng phương thức thanh toán kết hợp tiền mặt và DG point khách hàng được tùy ý sử dụng giá trị DG point ( nhỏ hơn hoặc bằng số DG point khả dụng).

- Giá trị Điểm xét hạng và DG point được tích lũy với các chương trình khuyến mại, trừ chương trình có nêu rõ “Không được áp dụng tích lũy DG point vào Tài khoản Hệ thống HeraDG”.

- Một KH không được tích DG point hoặc yêu cầu tích điểm xét hạng vào nhiều Tài khoản Hệ thống HeraDG trong cùng 1 thời điểm trên cùng 1 hóa đơn thanh toán."


Không có gì. fo chạy sai luồng dữ liệu !!!